בדיקת תאורה

מדידת עוצמת ורמת אחידות של התאורה בחדר הנקי והשוואתה לדרישת הלקוח. המדידות יתבצעו במספר נקודות בחדר.
תוצאות הבדיקה יתועדו בדו"ח בדיקה לחדר נקי.