בדיקת רמת נקיון - ספירת חלקיקים

מטרת הבדיקה לספור את כמות החלקיקים באוויר לפי גודל חלקיק מסוים.
הבדיקה מתבצעת באמצעות מונה חלקיקים הדוגם את האוויר ומנתח את כמות החלקיקים וגודלם.
החדר ממופה לפי נקודות בדיקה בהתאם לגודל החדר, כאשר מספר נקודות הבדיקה יהיה גדול מחישוב שורש שטח החדר. בכל נקודת בדיקה ייבדקו מספר החלקיקים וגודלם. תוצאות הבדיקה יתועדו על ידי הפקת פלט בדיקה ממכשיר מונה החלקיקים ,אשר נתוניו יועברו לדו"ח ולידי ממוחשב.

כמות החלקיקים למטר מעוקב לסיווג דרגת ניקיון.

5mµ

  0.5mµ

 mµ0.3

דרגה

 

3520

10200

ISO 5

293

35200

 

ISO 6

2930

352000

 

ISO 7

29300

3520000

 

ISO 8

293000

35200000

 

9 ISO