בדיקת מצב מובילי הפליטה

מטרת הבדיקה  לוודא שנקודות הניקוז אינן סתומות. בדיקת מצב מובילי הפליטה תיערך בכל מקום שניתן במיוחד בחיבורים.
תוצאות הבדיקה יתועדו בדו"ח בדיקה למנדף כימי .