בדיקת מערכת חשמל של המנדף

בדיקת מצב מערכת החשמל של המנדף ובדיקת תקינות פעילותה.
תוצאות הבדיקה יתועדו בדו"ח בדיקה למנדף כימי.