בדיקת טמפרטורה ולחות

מדידת טמפרטורה בחופה או בחדר נקי והשוואתו לדרישת הלקוח.
תוצאות הבדיקה יתועדו בדו"ח בדיקה לחדר נקי.