בדיקת חדירות

מטרת הבדיקה איתור דליפות במסננים אבסולוטיים. הבדיקה מבוצעת באמצעות פוטומטר ומחולל חלקיקים. הפעלת מחולל חלקיקים אשר יחדיר חלקיקים ע"י צינור לחלל הנמצא לפני המסנן וביצוע דגימה ע"י הפוטומטר בחלל לפני המסנן האבסולוטי.
בסיום המדידה ייסגר הפתח ותתבצע סריקה נוספת ע"י הפוטומטר של פני שטח המסנן לאיתור דליפה כאשר מחולל החלקיקים עובד. אחוז החלקיקים המותר על פי התקן לחדור את המסנן האבסולוטי המקסימלי  0.01% תוצאות הבדיקה יתועדו בדו"ח בדיקה לחדר נקי.