בדיקת מהירות זרימת אויר במסנן אספקה

מטרת הבדיקה: מדידת מהירות זרימת האוויר הנכנס לחלל העבודה ביחידה. הבדיקה מבוצעת באמצעות מד מהירות. נלקחת מדידה מדגמית כנדרש לפי שטח המסנן.
הזרימה הממוצעת תהיה 0.25-0.50 מטר לשנייה.מהירות זרימת האוויר מסווגת על פי דרגות ניקיון.
במידת הצורך יבוצע תיקון מהירות הזרימה תוך כדי הבדיקה ע"י העלאת מהירות מפוח היחידה.
תוצאות הבדיקה יתועדו דו"ח בדיקה ליחידה למינארית .